دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مارکس چه می گوید؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکس چه می گوید؟
300,000 ريال
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395
%10
720,000 ريال
امپریالیسم جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپریالیسم جدید
290,000 ريال
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی
330,000 ريال
سانسور و آزادی مطبوعات جزئیات
افزودن به سبد خرید
سانسور و آزادی مطبوعات
175,000 ريال
مفهوم آزادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفهوم آزادی
170,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار و فراغت ایرانیان
250,000 ريال
دیالکتیک جدید و سرمایه جزئیات
افزودن به سبد خرید
دیالکتیک جدید و سرمایه
500,000 ريال
سرشت راستین انسان جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرشت راستین انسان
190,000 ريال
دولت و جامعه مدنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و جامعه مدنی
200,000 ريال
جامعه شناسی انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی انتقادی
900,000 ريال
نظریه تاریخ مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه تاریخ مارکس
750,000 ريال
ترس  ترامپ  در کاخ سفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترس ترامپ در کاخ سفید
700,000 ريال
مارکسیسم و دیالکتیک جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکسیسم و دیالکتیک
%10
315,000 ريال
ماکیاولی و ما جزئیات
افزودن به سبد خرید
ماکیاولی و ما
360,000 ريال
شهریار جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهریار جدید
290,000 ريال